Polityka prywatności serwisu renta.pl
wraz z regulaminem świadczenia usługi elektronicznej

Niniejsza Polityka określa zasady świadczenia usługi elektronicznej, przetwarzania danych osobowych, przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem plików „Cookies” oraz korzystania przez Administratora z narzędzi Google Analitycs

I. Definicje
Użyte w niniejszej Polityce prywatności zwroty oznaczają odpowiednio:
1. Administrator – Renta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Aleja Roździeńskiego 188a, 40-203 Katowice, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, za numerem 0000777520; NIP: 5252784707; REGON: 38287515900000; o kapitale zakładowym równym 5.000 złotych. E-mail kontaktowy: biurozarzadu@renta.pl, telefon kontaktowy: 506 555 290
2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczone do korzystania przez Użytkownika z podstron Serwisu. Pliki, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do Użytkownika.
3. Serwis – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Administratora pod domeną www.renta.pl. Operatorem Serwisu jest Administrator;
4. Formularz kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń końcowych;
5. Usługobiorca – użytkownik korzystający z Formularza kontaktowego;
6. Urządzenie końcowe – oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
7. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Serwisu.

II. Formularz kontaktowy – regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną

1. Przez skorzystanie z Formularza kontaktowego Usługobiorca zawiera z Administratorem umowę świadczenia usługi drogą elektroniczną na warunkach wskazanych w tej części niniejszej Polityki prywatności.
2. Formularz kontaktowy jest usługą udostępnioną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, za pomocą której Usługobiorca może zgłosić Administratorowi żądanie przesłania danych dotyczących oferty lub działalności Administratora; zaś Administrator przekazuje
w odpowiedzi Usługobiorcy dane, na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub za pośrednictwem wskazanego numeru telefonu kontaktowego.
3. Administrator jest usługodawcą świadczącym usługę Formularza kontaktowego.
4. Formularz kontaktowy jest usługą nieodpłatną.
5. Administrator świadczy usługę w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści danych przekazywanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
6. Zabrania się Usługobiorcy przekazywania za pośrednictwem Formularza kontaktowego treści o charakterze bezprawnym.
7. Do korzystania z Formularza kontaktowego wymagane jest Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz aktywny adres poczty elektronicznej, lub urządzenie końcowe umożliwiające odbiór połączeń telefonicznych i aktywny numer telefonu kontaktowego
– w zależności od potrzeb i wyboru Usługobiorcy.
8. Zaakceptowanie niniejszej Polityki jest dobrowolne, stanowi jednak warunek zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą udzielenia przez Administratora odpowiedzi Usługobiorcy lub na każde żądanie Usługobiorcy zgłoszone Administratorowi.
10. Usługobiorca może zgłosić Administratorowi reklamację działania Formularza kontaktowego. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Reklamacja powinna wskazywać wadę Formularza kontaktowego oraz żądanie Usługobiorcy. Administrator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, i poinformuje Usługobiorcę o wyniku rozparzenia reklamacji.

III. Pliki Cookies
1. Serwis korzysta z plików Cookies. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu końcowym pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
2. Administrator stosuje dwa zasadnicze typy Plików Cookies:
a) Pliki Cookies sesyjne (session cookies): pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego. Mechanizm Plików Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego;
b) Pliki Cookies trwałe: pliki przechowywane na Urządzeniu końcowym do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego. Mechanizm Plików Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego. Jednakże trwałe Pliki Cookies zawierające niepowtarzalny identyfikator należą do kategorii danych osobowych i z tego względu podlegają obowiązującemu prawodawstwu o ochronie danych.
3. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies na Urządzeniu końcowym. Użytkownik ma jednak możliwość dokonania zmian w tym zakresie i w konsekwencji ograniczenia, określenia warunków przechowywania lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Plików Cookies lub ich automatyczne zablokowanie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
5. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Pliki Cookies w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
z Serwisu, a co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości Serwisu;
b) zapamiętania historii odwiedzonych stron internetowych w Serwisie w celu rekomendacji treści;
c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

IV. Przetwarzanie danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych (trwałych Plików Cookies zawierających niepowtarzalny identyfikator oraz danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Formularza kontaktowego) pozyskanych od ich dysponenta (odpowiednio: Użytkownika lub Usługobiorcy, jako osoby, której dane dotyczą), Administrator niniejszym informuje:
1. Administratorem danych osobowych jest: Renta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach, ul. Aleja Roździeńskiego 188a, 40-203 Katowice, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, za numerem 0000777520; NIP: 5252784707; REGON: 38287515900000; o kapitale zakładowym równym 5.000 złotych.
2. Telefon kontaktowy do Administratora: + 48 506 555 290; adres poczty elektronicznej,
z pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: biurozarzadu@renta.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach:
a) w stosunku do Usługobiorcy – wykonania usługi Formularza kontaktowego,
b) w stosunku do Użytkownika niebędącego jednocześnie Usługobiorcą – wskazanych w części III pkt 5 niniejszej Polityki;
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie:
a) w stosunku do Usługobiorcy – do dnia wygaśnięcia ewentualnych roszczeń
z tytułu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
b) W stosunku do Użytkownika niebędącego jednocześnie Usługobiorcą – aż do ich skasowania.
5. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu dostarczania usług internetowych – serwer;
6. Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego w rozumieniu RODO (Administrator zwraca jednak uwagę na korzystanie z Google Analitycs oraz innych zewnętrznych plików cookies, o czym mowa w części V niniejszej Polityki);
7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi skorzystanie
z Formularza kontaktowego (Usługobiorca) lub może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu (Użytkownik).
9. Ponieważ cele, w których Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niebędącego równocześnie Usługobiorcą nie wymagają zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, osobie tej nie przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w związku z treścią art. 11 ust. 2 RODO;
10. W zakresie przewidzianym przez RODO Usługobiorca ma prawo: żądać od Administratora dostępu do danych osobowych; żądać ich sprostowania; żądać ich usunięcia
(w szczególności jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub cofnięto zgodę, a nie ma żadnej innej podstawy przetwarzania, lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem); żądać ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zażądania od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie wynikającej
z prawnie uzasadnionego interesu Administratora); zażądać od Administratora przekazania
w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych.
11. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności UODO i RODO;
12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

V. Zewnętrzne Pliki Cookies

1. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać również następujące zewnętrze Pliki Cookies (tj. Pliki Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu) w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych (raportowania interakcji Użytkowników w Serwisie) za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [w tym zakresie administratorem Plików Cookies jest Google Inc. z siedzibą
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043].
2. Google Analitycs wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje Pliki Cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy
i zanonimizowany – co uniemożliwia identyfikację osoby. Administrator korzysta z tzw. maskowania adresów IP, dzięki czemu dla celów wskazanych w punkcie 1 powyżej używane są wyłącznie części tych adresów, a nie ich całości.
3. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych o ich odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu do Google Analitycs – poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analitycs. Dodatek ten jest dostępny pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
4. Szczegółowe dane o sposobie zbierania i przetwarzania danych w ramach Google Analitycs znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl
5. Serwis może zawierać także zewnętrzne pliki cookies pochodzące od innych partnerów Administratora, jak Facebook, Instagram, Linkedin lub Youtube. Użytkownik ma możliwość zablokowania zewnętrznych plików cookies w swojej przeglądarce.